Informacje dla autorów

Prace na Konferencję Naukowo-Techniczną będą publikowane według preferencji autorów:
• w materiałach konferencyjnych (streszczenia lub pełne teksty wystąpień) lub
• w czasopiśmie branżowym (w formie artykułu) BUILDER Science – 20 pkt. MNiSW – wytyczne na stronie www:
https://builderscience.pl/resources/html/cms/EDITORIAL_OFFICE

Uwagi:
• Prace zgłoszone do miesięcznika BUILDER Science zostaną opublikowane w numerze 6/2020
• Autorzy prac zgłoszonych na Konferencję będą proszeni o przygotowanie posteru

Opłaty konferencyjne dla autorów referatów:
• bezpłatnie – przy publikacji referatu w materiałach konferencyjnych
• 500 zł – przy publikacji artykułu w BUILDER Science (cena dotyczy publikacji 2-stronicowej – każda kolejna strona
to dodatkowa opłata 200 zł)
• płatne na konto wydawcy BUILDER Science z dopiskiem „Forum Budowlane – Imię i Nazwisko”
• czynny udział w konferencji obejmuje koszty cateringu, materiałów konferencyjnych oraz obsługi w trakcie jej trwania, nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu
Uczestnictwo w konferencji bez cateringu i materiałów konferencyjnych jest bezpłatne.